Onze klantenservice is geopend op werkdagen van 09:00 tot 17:30

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, hierna: TamPost, die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met TamPost.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door TamPost georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en TamPost gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of TamPost in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 - Identiteit van TamPost

TamPost staat in het handelsregister ingeschreven onder -

  Kantooradres:
  Bleiswijkseweg 37c (Leeuwenbrink fabriek)
  2712PB Zoetermeer

  Handelsnaam: Kamea
  Rabobank
  IBAN: NL94RABO0138369348
  KvK: 55482295
  BTW: NL 181585984 B01

  www.Tampost.nl
  info@tampost.nl
  +31 79 744 02 40


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TamPost en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen TamPost en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij TamPost zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als TamPost gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden TamPost niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:
 • De bedragen zijn inclusief BTW.
 • De eventuele kosten van aflevering.
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief.
 • Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
 • De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.
 • De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
 • De gedragscodes waaraan TamPost zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen. en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TamPost onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft TamPost passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Tampost daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Tampost kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tampost op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Tampost zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.

 6. a. het web-adres, het postadres, het telefoonnummer en het bezoekadres van de vestiging van TamPost waar de consument met klachten terecht kan.
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij TamPost deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Indien de consument niet tevreden is over de ontvangen producten, kan zij gebruik maken van het herroepingsrecht. De consument dient dit aan te geven in het retourformulier. Dit dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen.
 2. De consument zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien het om drank, hygiënische producten en voedingswaren gaat mag de verpakking niet geopend zijn om voor retour in aanmerking te komen. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan TamPost retourneren, conform de door TamPost verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal TamPost dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door TamPost alleen worden uitgesloten indien TamPost dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.


Artikel 9 - Opzegging abonnement

 1. Het abonnement wordt aangegaan voor de door de consument aangegeven periode.
 2. Het abonnement kan worden opgeheven voor de door Tampost aangegeven uiterste opzegdatum voor de volgende periode.
 3. De opzegdatum wordt via de mail gecommuniceerd naar de consument. De opzegdatum is iedere 15 werkdagen voor de eerstvolgende levering na het aflopen van het abonnement.
 4. Indien het abonnement niet tijdig opgezegd wordt, loopt het abonnement stilzwijgend door voor maximaal 3 maanden.


Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. TamPost staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Een door TamPost, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Tampost jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. TamPost zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan TamPost kenbaar heeft gemaakt.
 3. Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan onze klantenservice te zijn opgegeven per mail of per post.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen uitvoeren op de door de consument opgegeven data, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal TamPost het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal TamPost zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij TamPost, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 13 - Wijziging van abonnement

 1. De consument mag geen betalingsachterstand hebben.
 2. Het wijzigen binnen een abonnement heeft geen consequenties voor een contracttermijn.
 3. De consument kan per vervaldatum het abonnement verhogen of verlagen.
 4. De consument kan het abonnement verhogen en verlagen. Binnen de contractperiode kan het abonnement alleen verlaagd worden tot de hoogte van het abonnement die bij het aansluiten is aangevraagd.
 5. Het is niet mogelijk om een abonnement te wijzigen als het abonnement binnen een maand wordt beëindigd vanwege een opzegging.
 6. Wijzigen is direct mogelijk nadat het abonnement is aangevangen.
 7. Wanneer de consument een abonnement heeft verhoogd of verlaagd zal dit op de eerstvolgende factuur vermeld worden.


Artikel 14 - Pauzeren of tijdelijk stopzetten van abonnement

 1. De consument mag geen betalingsachterstand hebben.
 2. De consument kan binnen een abonnement met meerdere leveringen op elk gewenst moment pauzeren. Dit is uiterlijk mogelijk 15 werkdagen voor de vervaldatum van het lopende abonnement.
 3. De consument kan binnen haar TamPost account de data aanpassen en wijzigen om het contract te pauzeren.
 4. Het pauzeren van een abonnement heeft geen consequenties voor het contracttermijn.
 5. Indien een abonnement tijdelijk wordt stop gezet, wordt de eerstvolgende door de consument aangegeven datum weer aangevangen met het oorspronkelijke abonnement.
 6. Een pauzering van een abonnement gaat in op de door de consument aangegeven datum, in de huidige factuurperiode.
 7. De consument kan een pauzering van het abonnement tussentijds ongedaan maken. Dan gaat het abonnement weer lopen vanaf de door de consument opgegeven datum.
 8. Het is niet mogelijk om een abonnement tijdelijk stop te zetten als het abonnement binnen een maand wordt beëindigd vanwege een opzegging.
 9. Pauzeren van een abonnement is direct mogelijk nadat het abonnement is aangevangen.
 10. Wanneer de consument een abonnement tijdelijk heeft stop gezet, zal dit per mail worden bevestigd.


Artikel 15 - Betaling

 1. Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de consument heeft geaccepteerd (iDeal) bij het aangaan van het abonnement. De vervolgtermijnen van het abonnement dienen voor aanvang van het volgende termijn betaald te worden via iDeal.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TamPost te melden.
 3. Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is TamPost gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.


Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. TamPost beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TamPost, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij TamPost ingediende klachten worden, binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TamPost binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen TamPost en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 17 - Geschillen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.